Högskoleprovet

”Man hör liksom när man ska träffa pluttarna”

En studie om musikinlärning genom spelandet av Guitar Hero

Syftet med studien var att undersöka vilka kommunikativa möjligheter och begränsningar TV-spelet Guitar Hero har att erbjuda för musikinlärning. En observation på barn mellan sex till tio år gjordes för att synliggöra hur de unga deltagarna använde sig av kommunikativa …


Satie i Sverige

En receptionshistorisk studie av Erik Saties musik och estetik genom svenska aktörer, arenor och pedagogiska material

Uppsatsen är en receptionshistorisk studie av Satie genom svenska aktörer och arenor 1890- 1980. Studiens syfte var att undersöka Satiereceptionen i Sverige med fokus på mottagandet av Saties musik, dess betydelse för stilriktningar i musikutvecklingen, samt dess påverkan på musik …


”En skala går att leka”

En studie om hur musikpedagoger ser på sambandet mellan lek och musik samt hur de för in lek i sin verksamhet

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur musikpedagoger ser på sambandet mellan lek och musik, kopplingen mellan lek och lärande i musik samt hur de för in lek i sin verksamhet. Vägledande forskningsfrågor har varit: hur uttrycker musikpedagogerna sina …Höger eller vänster?

Stråkpedagogers syn på vänsterhänta elever och utövande musikers handdominans

Man behöver två händer för att spela ett stråkinstrument, spelar det då någon roll vilken hand som för stråken och vilken hand som trycker ner strängarna? Att vi som pedagoger undervisar och kommer undervisa både höger- och vänsterhänta elever finns …


TA TATTE TA

Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm

Bakgrund Instrumentlärare har skiftande bakgrunder och olika ingångar till sitt yrke. Lärarna har alla själv blivit mer eller mindre undervisade under olika former så det finns en mängd olika sätt att tillgodogöra sig färdigheter på sitt instrument, därmed också många …


Sång på gymnasienivå

Om sångpedagogers och andra röstverksammas uppfattningar om sångteknik, rösthälsa och självförtroende

Bakgrund Under gymnasieåldern sker enligt forskning förändringar i killars och tjejers röster då röstorganen fortfarande växer. Röstanvändandet och andra röstfaktorer påverkar dessutom åldersgruppens totala rösthälsa. Effekter eller tekniker som belting, twang, dist och growl har blivit etablerade i den afroamerikanska …


Genusperspektiv på ensemblelärare

Representation av män och kvinnor, och deras instrument, inom gruppen ensemblelärare på gymnasiet

Forskning visar att musikbranschen är mansdominerad och segregationen mellan kvinnor och män är stor. Detta tar sig bland annat uttryck i mäns och kvinnors olika val av instrument. Den enda positionen där kvinnor inte är i minoritet är i rollen …